La Lanchs Herma de Vries Paragnost.
Wat kan ik.
Behandelwijze.
Lezingen.
Kiss Syndroom.
New Age-PDD-NOS.
Lichamelijke klachten.
Burnout.
Trauma's.
Tunnelervaring.
Celzouten.
Bach Bloesem.
Voedingslijst.
Chakra's.
Aardstralen & Wateraders.
Reacties.
Contact.
Gastenboek.
Abonneren op de nieuwsbrief
La Lanchs
Wateraders

Wateraders zijn een soort ondergrondse riviertjes. Regenwater wat niet via de oppervlakte (sloten, beken en rivieren) wordt afgevoerd, zal de grond intrekken. Het doorgezakte water zal dan via de grond zijn weg verder zoeken naar (bovengrondse) rivieren zeeën. Er ontstaan allerlei ondergrondse stromen. Door deze stroming ontstaat er wrijvingsweerstand en daardoor een geladenheid. Deze lading wordt aan de bovengrond afgegeven. Deze geopathische belasting kan een mens, dier of plant beïnvloeden tijdens hun groei en hun functioneren. Hierdoor kunnen er allerlei (vage) klachten ontstaan welke na verloop van tijd in een chronische vorm kunnen overgaan.


Aardstralen
Aardstralen kan men onderverdelen in:

- Kosmische straling
- Reflecterende kosmische straling
- Aardstralen, al dan niet veroorzaakt door scheuren en breuken in de bodem
- Lijnen o.a. Leijlijnen, Benkerlijnen
- Stralen door onze maatschappij

Kosmische straling
Onder invloed van krachten uit de kosmos worden de magnetische velden, welke onze aarde omgeven, aangestuurd.
Elk levend organisme heeft ook een eigen magnetisch veld. Daar wij “tussen” aarde en kosmos inleven, kan ons eigen magnetisch veld onder invloed komen van andere sterkere velden en daardoor ontregeld raken.

Reflecterende kosmische straling
Zijn kosmische stralen die reflecteren op mineraal lagen in de grond zoals oliën, gassen en zouten. Ook ijzerhoudende lagen kunnen reflecterend werken. Wanneer hun afwijkende banen ons treffen kunnen we daar de nodige ziekmakendheid van ondervinden.
 
Aardstralen welke direct afkomstig zijn uit de aarde
Behoren tot het aardmagnetische veld. De banen waaruit die velden opgebouwd zijn hebben een bepaalde geladenheid. Ze zijn of negatief of positief. Doordat ze om en om liggen houden ze elkaar op gepaste afstand. Storingen in de ondergrond (breuken, holtes, scheuren, gas ophopingen e.d.) kunnen deze stralingbanen plaatselijk versterken. Wanneer U of Uw bedrijf zich op deze baan en of banen (netwerken) gevestigd heeft kunnen er onverklaarbare klachten ontstaan. Zijn de klachten heftig op een bepaalde plek of men is zich het bewust, dan kan men de nodige maatregelen treffen om een bepaalde plek te omzeilen. Vaak is men zich hiervan niet bewust en gaat men de oorzaak elders zoeken.Waardoor een herhaling van (vage) klachten blijft aanhouden. De regulatie van verschillende lichaamsprocessen kunnen door straling negatief beïnvloedt worden, wat dan kan leiden bij mens en dier tot:

- ziektegevoeligheid, afname immuniteit, zéér drukke kinderen, bedplassen, huilbaby’s
- Slapeloosheid, algehele vermoeidheid, stram en stijf ’s morgens, diverse soorten hoofdpijnen, migraine,
- Chronische klachten: o.a. reumatische klachten, luchtweg aandoeningen, huidproblemen
- Niet of nauwelijks reageren op medicijnen (ook homeopathische middelen werken dan niet) therapieën slaan niet of nauwelijks          aan.
- Negatieve werk sfeer, concentratie verlies.

Planten
- Ziekte gevoeligheid
- Slechte groei en productie
- Matige wortelontwikkeling
- Slechte benutting van de voedingsstoffen
- Groot verbruik van bestrijdingsmiddelen zonder noemenswaardig resultaat.

Bodem
- Matig tot slecht bodemleven. Een uit balans geraakt bodemleven.
- Matige structuur, vaak ingeklonken gronden, geen rulheid van de bouwvoor
- Slecht water doorlatend, harde lagen.
- Onvoldoende compostering van achterblijvende plantendelen

Leijlijnen
Zijn lijnen die zwak tot sterk positief zijn. Vroeger werden op deze lijnen vaak kerken , kloosters ed. gebouwd. Tegenwoordig heeft men hier weinig invloed meer op, omdat de overheden bepalen waar en hoe er gebouwd moet worden.


Stralen door onze maatschappij

Elektrosmog (laagfrequent)
Elk elektrisch apparaat heeft bij gebruik voeding (= stroom ) nodig van het lichtnet, (220 Volt), meestal via een kabel/stekker vanuit een stopcontact. Door gebruik van deze elektrische apparaten ontstaat elektro- smog, veroorzaakt door elektrische wisselvelden en magneet velden. Dit alles gebeurt op een frequentie van 50 Hz (Herz).

Ons eigen lichaam heeft ook een frequentie nl: 14,4 Hz. Wanneer wij onder invloed komen van deze 50 Hz, dan kan deze Herz-sterkte ons eigen veld ontregelen, waardoor wij al dan niet bewust klachten krijgen. Vaak versterkt het ene veld het andere, waardoor er een kluwen van meerdere soorten stralingen ontstaan. Ons lichaam kan zich hierop niet afstemmen. Vaak gehoorde klachten zijn hierbij:

- Diverse hoofdpijnklachten, concentratieverlies
- ’s Morgens futloos, droge keel
- Veel draaien in bed, onrustig slapen
- Spierpijnen,artrose

Deze 50 hz frequentie kan men wel wegnemen of verlagen, maar dan werken de apparaten niet meer. Daar men deze frequentie daarom wil blijven handhaven kan men door middel van een corrector een tegen frequentie in een woonhuis, kantoor e.d. de lucht insturen. Deze lichaamseigen frequentie van 14,4 hz wordt door het lichaam binnen enkele seconde opgenomen, waardoor het lichaam weer in balans komt. Men verandert dus niets aan de stroom, maar een corrector stuurt een nieuwe lichaamseigen frequentie de ruimte in, een frequentie die het lichaam in balans houdt.

Ook een slaapmodule (stroomonderbreker/netzfreischalter) kan soms een oplossing zijn.


Lekspanning (laagfrequent)
Bij dieren is dit goed waarneembaar. Vaak zie je dan dat deze dieren nerveus en schichtig zijn.Ook met name bij melkvee tijdens het melken in de melkput. De lekspanning hier kan leiden tot het niet stilstaan tijdens het melken. Deze lekspanning kan op alle metalen delen slaan, waardoor de melkkoeien de melk niet laten schieten, onrustig worden of het melkstel eronderuit trappen. Normaal wordt hier minder dan 5 V/m als geen probleem ervaren. Is deze volt-spanning ook maar een gering voltage hoger dan kan dit bij de gevoelige dieren tot problemen leiden. Pas wanneer de veroorzaker van deze lekspanning opgespoord is, zullen de dieren zich weer rustig en ontspannen laten melken. Ook de elektromagnetische velden ( elektrosmog ) zijn hiermee te vergelijken. Ook deze elektrosmog kan de lekspanning verhogen.


Zendmasten, satellieten, radar, e.d. (hoogfrequent)
Deze apparaten zenden op een hogere frequentie uit (giga-herz). Ook hier kan men deze stralingen niet wegnemen, daar anders deze niet meer kunnen functioneren. Door middel van een corrector kan men ook tegen deze belasting een tegen frequentie de ruimte in sturen.


Beeldscherm, TV, monitors, computers (hoogfrequent)
Ook deze is niet weg te nemen. Om te voorkomen dat je lichaam hierdoor belast wordt, kun je de stralingsbaan afbuigen naar boven. Volgens de werking van een prisma zal deze ziekmakende straling voor je door afbuigen en daardoor je lichaam minder belasten. AARDSTRALEN
zijn lijnen of bundels van lijnen die van de aarde uitgaan. Aardstralen hebben te maken met het natuurlijke aardmagnetisme, zij lopen evenwijdig over de aarde in de richting noord- zuid. De wichelroedeloper Ir. Wittmann beschreef in de jaren 50 het polaire veld. In zijn studie over het polaire veld ging Wittmann uit van de kennis van de Chinezen, volgens welke de kracht die het heelal doorstroomt, een wisselwerking van Yin (vrouwelijk) en Yang (mannelijk) is. De gehele oppervlakte van de aarde is volgens dit systeem in velden verdeeld die om en om positief en negatief zijn.
Wateraders en aardstralen zijn stoorzenders... Wateraders zijn ondergrondse waterlopen. Het stromende water op zich is niet negatief maar de in het water opgeloste stoffen hebben een negatief effect op de mens. Bovendien remmen wateraders de positieve microgolvenuitstraling van de aarde en anderzijds ontstaan door de wrijving van het water langs het gesteente elektromagnetische velden.
Of en in hoeverre zulke stralen schadelijk zijn hangt af van de soort straal en zijn intensiteit. Ook de persoonlijke afweerkracht speelt er een belangrijke rol bij. Aardstralen KUNNEN de mens schaden, maar HOEVEN DAT NIET, omdat dergelijke stralen niet van zichzelf uit ziek maken en omdat de mens een kleine dosis straling kan verdragen.